• Nguyễn Đình Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Vật Lý - KT
  • Email:
   nguyendinhtrung1964@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung, trực tiếp quản lí công tác tổ chức nhân sự, hành chính, tài chính, tài sản cơ quan. Chủ tài khoản.

 • Võ Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn nhà trường.

 • Nguyễn Thị Đông Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách quản lí công tác giáo dục chính trị, đạo đức học sinh; công tác chủ nhiệm; công tác thi đua nề nếp, các hoạt động phong trào, xã hội hoá giáo dục và truyền thông.

 • Nguyễn Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ Văn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác cơ sở vật chất nhà trường