Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Hồng
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Hồng
Ngày tháng năm sinh 03/09/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0913409245
Email nguyenkimhong6068@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách