Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thu Hà
Họ và tên Trần Thị Thu Hà
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0948162346
Email khangha0407@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách