Thông tin chi tiết:
Trương Thị Thanh Dung
Tổ trưởng Chuyên môn Trương Thị Thanh Dung
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân Sinh học
Điện thoại 0913503378
Email dunggvpleiku@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách