Thông tin chi tiết:
Võ Thị Bình
Tổ phó Chuyên môn Võ Thị Bình
Ngày tháng năm sinh 06/11/2017
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 01665377727
Email vothibinh061975@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách