Thông tin chi tiết:
Nguyễn Minh Vỹ
Họ và tên Nguyễn Minh Vỹ
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 0914138282
Email minhvy.gl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách