(Giáo dục Online) - Cấu trúc đề thi môn ngữ văn năm nay cũng giống như vài năm trước. Phần đọc hiểu văn bản ngắn 3 điểm và phần làm văn 7 điểm. Tuy nhiên, về nội dung có đôi chút ...