Chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh - sinh viên, giáo dục dân tộc và thi đua khen thưởng
Văn bản liên quan